Functional oncogynecology

Functional oncogynecology / V. N. Zaporozhan, A. S. Vishnevsky, E. M. Vikhlyaeva, Ya. V. Bokhman. – M. : Mir, 1992. – 240 р.