Conservative Myomectomy Zaawansowane techniki laparoskopowe w ginekologii

Conservative Myomectomy Zaawansowane techniki laparoskopowe w ginekologii / V. N. Zaporozhan, I. Z. Gladchuk, N. N. Rozhkovska, F. V. Shitova. – Lodz, 2005. – P. 127.